موذن های روستای منامن
1- : مرحوم :علم اله حكمتی منامن -روحش شاد
2- مرحوم :انام اله حكمتی منامن - روحش شاد
3- علی رحیم رحیمی منامن
4- عدالت شاد منامن
5-نور اله حاتمی منامن


رضا نظر زاده منامن.: Weblog Themes By M a h S k i n:.