هیات امنای مسجد :

نور اله حاتمی منامن

جعفر مروتی منامن

 

محمدصادق شاد منامن

 ، امین اله عمرانی منامن

نظامعلی عمرانی منامن