تبلیغات
وب سایت روستای منامن www.manaman.ir

چشمه های قدیمی منامین :

یوخاری بلاغ، آرا بلاغ، گوزه باشی، ذهرب گوزسی،  سُوخ بلاغ - حاجی بلاغی - نولی بلاغ - قرخ بلاغ